Begrippen & bronnen

Afkortingen, Begrippen, Websites

Begrippen en afkortingen

Uitdrukking Definitie
Adequaat Feitenonderzoek "AFO is een term die voor het eerst is gebruikt door het SWV van Ouders met Jeugdzorg in hun Alternatief Verbeterplan Feitenonderzoek van 12 juni 2018. De term beoogt aan te geven, dat jeugdzorgmedewerkers geen ""strafrechterlijk feitenonderzoek"" hoeven te doen, maar wel een inspanningsverplichting hebben om adequaat feitenonderzoek uit te voeren. Alhoewel uiteindelijk de rechter zal moeten beslissen of de inspanningen voldoende zijn geweest, zal het ook duidelijk zijn, dat de Ketenpartners gedegen feitenonderzoek moeten doen, alvorens zij bij een rechtbank aansturen op een gedwongen jeugdzorgmaatregel of een verlenging daarvan."
Advocatencollectief Rotterdam Het Advocaten Collectief….
AFO zie Adequaat Feitenonderzoek
EVRM het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en Fundamentele Vrijheden
Gecertificeerde Instelling Een Gecertificeerde Instelling is een rechtspersoon (meestal een stichting)) die in het bezit is van een certificaat of voorlopig certificaat als bedoeld in artikel 3.4 JW en die een kinderbeschermingsmaatregel of jeugdreclassering uitvoert. GI's worden gecertificeerd door het Keurmerkinstituut BV: zie Keurmerkinstituut
GI zie Gecertificeerde Instelling
IVRK het Internationale Verdrag inzake de Rechten van het Kind
Jeugdzorgmaatregel een Ondertoezichtstelling of een Uithuisplaatsing
JW de Jeugdwet: in werking getreden op 1 januari 2015
Keurmerkinstituut BV Het Keurmerkinstituut is een (op winstgerichte) Besloten Vennootschap die zogenaamd inspecties uitvoerd en daarna goedkeuringscertificaten verstrekt: o.a. aan Gecertificeerde Instellingen in de jeugdzorg. Follow the Money heeft reeds op 21 juli 2021 een kritisch artikel geschreven over hun dubieuze onderzoeksmethoden: zie https://www.ftm.nl/artikelen/ondoorzichtig-keuringssysteem-jeugdbescherming?&utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=email&utm_campaign=KeuringJeugdbescherming&vgo_ee=3uaJkkWHYrpsi%2B9kviGkOIvy7T5YEJ8ohjC9vauJg30%3D
KMI BV zie Keurmerkinstituut BV
Nederlandse Orde van Advocaten Nederlandse Orde van Advocaten: ….
NOVA de Nederlandse Orde van Advocaten: zie https://www.advocatenorde.nl/over-de-nova
"Ondertoezichtstelling (""OTS"")" een ondertoezichtstelling is een kinderbeschermingsmaatregel waarbij een minderjarige door een kinderrechter onder toezicht wordt gesteld van een gecertificeerde instelling op grond van artikel 1:254 BW e.v.
OTS zie Ondertoezichtstelling
Raad van de Kinderbescherming De RvdKB is een dienst/onderdeel van het Ministerie van Justitie en Veiligheid en belast met en aantal wettelijke taken die te maken hebben met kinderen, met name kinderen die in de knel dreigen te komen of dat al zijn. Zo doet de Raad onderzoek naar omgang, verblijf en ouderlijk gezag. Vervolgens adviseert de Raad de familie- en jeugdrechter met betrekking tot het al dan niet opleggen van een OTS en/of UHP. De Raad zie https://www.kinderbescherming.nl/
RvdK / RvdKB zie: de Raad voor de Kinderbescherming
SA zie Schriftelijke Aanwijzing
"Schriftelijke aanwijzing (""SA"")" een schriftelijk opdracht van een Gecertificeerde Instelling betreffende de verzorging en/of opvoeding van de minderjarige conform artikel 1:263 BW. De met gezag belaste ouder of de minderjarige van twaalf jaar of ouder tegen wie de SA is gericht, kan binnen twee weken en zonder tussenkomst van een advocaat, in hoger beroep gaan bij de kinderrechter. De GI kan de kinderrechter vragen om een bekrachtigng van de SA met de oplegging van een dwangmiddel (zoals een dwangsom).
SKJ zie Stichting Kwaliteitsregister Jeugd
Stichting Advies Klachten Jeugd Stichting Advies Klachten Jeugd is een organisatie van de vertrouwenspersonen voor de jeugdhulp. Ieder kind, iedere jongere en ieder ouder/verzorger die te maken krijgt met een vorm van jeugdhulp, kan gratis hulp van het AKJ krijgen
Stichting Belangenvereniging IKZ "De Belangenvereniging Intensieve Kind Zorg (""de BVIKZ"") ondersteunt kinderen (en hun ouders) met een chronische ziekte. Hierbij richten zij zich niet op de aard van de ziekte, maar specifiek op het ernstig ziek zijn van het kind. De BVIKZ wil in samenwerking met VWS, politiek, ziekenhuizen, zorgverzekeraars, cliënten- organisaties en andere samenwerkingspartners uitvoering geven aan de behartiging van de belangen van onze kinderen. Het (belang van) het chronisch zieke kind moet hierbij centraal staan."
Stichting Kinderen-Ouders-Grootouders "Stichting Kinderen-Ouders-Grootouders (""Stichting KOG"") is al sinds 11 oktober 1990 een landelijke organisatie die kinderen, ouders en grootouders ondersteunt vanaf het moment dat zij bedreigt worden met een gedwongen jeugdzorgmaatregel (een OTS en/of UHP). Stichting KOG heeft meestal ongeveer 10 vrijwilligers die hun doelgroep een luisterend oor bieden en hun zoveel mogelijk ondersteunen met raad en daad."
Stichting Kwaliteitsregister Jeugdzorg "Stichting Kwaliteitsregister Jeugdzorg: De Jeugdwet bepaalt dat jeugdhulpverleners die risicovolle en complexe handelingen verrichten, moeten worden geregistreerd. Het SKJ beheert dit beroepsregister voor de registratie van jeugdprofessionals namens drie beroepsverenigingen. D.w.z. het SKJ toetst of professionals voldoen aan de door hun eigen beroepsvereniging gestelde eisen en beoordeelt of geregistreerde professionals na vijf jaar in aanmerking komen voor herregistratie. Daarnaast behandelt het SKJ, wederom namens de relevante beroepsverenigingen, klachten tegen geregistreerde jeugdzorgprofessionals. Dit gebeurd bij het SKJ volgens (partijdig) tuchtrecht, in plaats van onafhankelijk klachtrecht. De tuchtrechtcolleges van het SKJ zijn een soort van slager die zijn eigen vlees mag keuren: (1) de procedure regels zijn allemaal in het voordeel van de Beklaagde en ten nadele van de klagen ouders/kinderen; en (2) de mogelijke sancties staan niet in verhouding tot de schendingen van de rechten van de ""Klager"": zie de publikatie van het SWV over het SKJ d.d. ...."
Stichting PASsage Stichting PASsage pleit sinds 2013 voor onmiddellijke, effectieve en efficiënte handhaving van de afgesproken omgangsregeling. Als de capaciteit van de politie tekortschiet of een ander type optreden van de sterke arm gewenst is, pleit PASsage voor een speciale ambtenaar met die bevoegdheden. Te denken valt aan een Bijzondere Ambtenaar Familiezaken (BAF). Verder wil PASsage graag met de jeugdhulpverlening en de politiek meedenken over een betere aanpak van conflictueuze echtscheidingen en het voorkomen van ouderverstoting. Uiteindelijk hebben wij hetzelfde doel: kinderen die vrij zijn om onbelemmerd van beide ouders te houden en van de (familie)relaties van de ouders.
Stichting Vader Kennis Centrum "Stichting Vader Kennis Centrum (""Stichting VKC"") streeft al sinds 1993 naar meer betrokkenheid van vaders bij de zorg en opvoeding van hun kinderen, en naar gelijkwaardig en blijvend ouderschap van beide ouders na (echt)scheiding. Dit doet de stichting door het bevorderen en ontsluiten van informatie en kennis ter ondersteuning en facilitering van betrokken vaderschap, co-ouderschap en vader inclusief beleid, waarbij het belang van kinderen op een actieve betrokkenheid van beide ouders in de opvoeding en het onderwijs voorop gesteld wordt. "
UHP zie Uithuisplaatsing
Uithuisplaatsing een uithuisplaatsing is een kinderbeschermingsmaatregel waarbij een minderjage door een kinderrechter gedurende dag en nacht buiten het gezin wordt geplaatst op grond van artikel 1:265a BW e.v. Een UHP kan verschillende vormen aannemen, zoals een plaatsing binnen het (sociale) netwerk van de ouder(s), bij een pleeggezin, bij een gezinshuis of binnen een gesloten instelling.
UNCRC UN Convention on the Rights of the Child
Veilig Thuis "Veilig Thuis is sinds 1 januari 2015 het nieuwe meldpunt voor vermoedens van Huiselijk Geweld en/of Kindermishandeling (""HG/KM""). Achtergrond: het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK), later Advies- en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK), was tot eind 2014 een Nederlandse organisatie die meldingen van vermoede kindermishandeling registreerde, daar advies over gaf en zo nodig actie ondernam. De meldpunten waren min of meer de opvolgers van het Bureau Vertrouwensartsen dat vroeger dergelijke meldingen registreerde. De meldpunten waren regionaal ondergebracht bij de Bureaus jeugdzorg, maar zijn per 1 januari 2015, bij het in werking treden van de Jeugdwet, waarbij de gemeenten verantwoordelijk werden voor de jeugdhulp, samen met de Steunpunten Huiselijk Geweld opgegaan in de landelijke organisatie 'Veilig Thuis'. Het telefoonnummer is hetzelfde gebleven als dat van de voormalige AMHK's: 0800-2000: zie https://veiligthuis.nl/"
Vereniging Familierecht Advocaten Scheidingsmediators De vFAS is een vereniging van advocaten die gespecialiseerd zijn in het (internationale) personen- en familierecht, het erfrecht en mediation. Bij de vFAS zijn ruim 950 leden aangesloten. De advocaten hebben allen minimaal 3 jaar ervaring als advocaat alvorens zij als aspirant-lid kunnen starten met een van de gespecialiseerde opleidingstrajecten. zie https://www.verenigingfas.nl/
Vereniging van Nederlandse Jeugdrechtadvocaten De VNJA is een door de Nederlandse Orde van Advocaten erkende specialisatievereniging die ervoor wil zorgen dat deze kwetsbare groep rechtzoekenden in Nederland kan rekenen op kwalitatief goede rechtshulpverlening vanuit de advocatuur: zie https://vnja.nl/
vFAS zie Vereniging Familierecht Advocaten Scheidingsmediators
VNJA zie Vereniging van Nederlandse jeugdrechtadvocaten
WMCZ 2018 Wet Medezeggenschap Cliëntenraden Zorg

Nuttige websites

Adres website Beschrijving
www.stichtingpassage.eu zie Stichting PASage
www.wetboek-online.nl/site/home.html Wetboek Online is een website van Click Internet Concepts met deze website hebben wij als doel om alle Nederlandse wetteksten, jurisprudentie en contactgegevens van professionals eenvoudig en snel doorzoekbaar te maken voor een groot publiek. [zie ook https://wetten.overheid.nl/]
bvikz.nlbeleid.html zie Stichting Belangenvereniging IKZ
keurmerk.nl zie Keurmerkinstituut BV
skjeugd.nl "Stichting Kwaliteitsregister Jeugdzorg: Het SKJ beheert het register voor bepaalde jeugdprofessionals. Zo moeten alle gezinsvoogden van Gecertificeerde instellingen geregistreerd staan bij het SKJ. Het SKJ wordt in stand gehouden door een aantal beroepsverenigingen, die ieder hun eigen beroepregels kennen. Dit zijn gedrags- en beroepsregels die door de beroepsgroep zelf zijn opgesteld. Een jeugdprofessional dient te handelen volgens de professionele standaard die voor hem of haar geldt. Als een ouder of verzorger niet tevreden is over het beroepsmatig handelen van een jeugdprofessional kunnen zij in sommige gevallen een ""klacht"" indienen. Hierbij is van belang, dat het SKJ ""tuchtrecht"" verzorgt en geen ""klachtrecht"". Bij klachtrecht staat de verhouding tussen ""Klager"" en ""Beklaagde"" voorop. De Klager is onttevreden en wil dat een kundig en onafhankelijk college de klacht beoordeelt, en de schuldvraag beantwoord en eventuele (gerechtvaardigde) sancties oplegd. Bij tuchtrecht vervult de ""Klager"" meer de rol van ""melder"": je meldt een klacht, maar tijdens de procedure staat eigenlijk de verhouding tussen ""beroepsvereniging"" en ""beroepsbeoefenaar"" (als lid van de vereniging) voorop. De procedure regels van het SKJ zijn dan ook standaard in het voordeel van de ""collega-beroepsbeoefenaar"" en ten nadele van de Melder. Ook de sancties zijn vaak disproportioneel laag. Het Bestuur van het SKJ is met deze voor ouders en jeugdige partijdige positie van het SKJ meermaals geconfronteerd, maar het SKJ vervult nu eenmaal de taak van de slager die zijn eigen vlees mag keuren."
vaderkenniscentrum.nl zie Stichting Vader Kennis Centrum
veiligthuis.nl zie Veilig Thuis
vnja.nl zie Vereniging van Nederlandse Jeugdrechtadvocaten
vnja.nl De leden van de Vereniging van Nederlandse Jeugdrechtadvocaten …..
wetten.overheid.nl Nederlandse wet- en regelgeving [zie ook http://www.wetboek-online.nl/site/home.html]
www.advocatenorde.nl Nederlandse Orde van Advocaten: ….
www.advocatenorde.nlover-de-nova De website van de Nederlandse Orde van Advocaten
www.advokatenkollektief.com De Jeugdrechtadvocaten in Rotterdam …..
www.advokatenkollektief.com/ Het Advocaten Collectief….
www.akj.nlwelkom/ Stichting Advies Klachten Jeugd is ….
www.akj.nlwelkom/ zie Stichting Advies Klachten Jeugd
www.bigregister.nl Het BIG-register (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) is een wettelijk, online en openbaar register. Alleen wie in het BIG-register staat, mag een beschermde beroepstitel voeren en mag de bij het beroep horende voorbehouden handelingen zelfstandig uitvoeren.  Een BIG-registratie is alleen noodzakelijk als iemand ook echt actief werkt in het beroep. Iedereen kan het register raadplegen. Het BIG-register verzorgt ook de erkenning van buitenlandse diploma’s.
www.debesteadvocaat.nl De Beste Advocaat is ….
www.kinderbescherming.nl zie: Raad voor de Kinderbescherming
www.kinderombudsman.nl De officiële website van de Nederlandse kinderombudsman: de Kinderombudsman helpt kinderen en jongeren tot 18 jaar om voor hun rechten op te komen.
www.nvo.nl De website van dé beroepsvereniging van universitair geschoolde (ortho)pedagogen: de ontmoetingsplek voor 9.000 experts in opvoeding, ontwikkeling en afhankelijkheidsrelaties
www.rechtspraak.nl De website van rechtbanken, gerechtshoven en de bijzondere colleges. Met informatie over de procedures bij rechtszaken, uitspraken en de organisatie van de rechtspraak.
www.stichtingkog.info zie Stichting Kinderen-Ouders-Grootouders
www.verenigingfas.nl De website van de Vereniging Familierecht Advocaten Scheidingsmediators