Veelgestelde vragen

Wij willen graag dat de reden voor deze massaclaim, en de procedure om hieraan deel te nemen als gedupeerde voor iedereen duidelijk is. Indien u na het lezen van onderstaande veelgestelde vragen nog steeds vragen heeft, neem dan contact met ons op.

Iedereen die als kind of ouder ooit te maken heeft gehad, met: (1) Veilig Thuis (vanwege een vermoeden van huiselijk geweld en/of kindermishandeling), en/of (2) een ondertoezichtstelling (“OTS”) of een uithuisplaatsing (“UHP”), kwalificeert als gedupeerde. U bent dan namelijk slachtoffer (gedupeerde) van onrechtmatig handelen door Veilig Thuis, de Raad voor de Kinderbescherming en/of een Gecertificeerde Instelling. Al deze instellingen moeten in hun rapportages de volledige waarheid vermelden, maar aangezien zij weigeren en/of niet in staat zijn om adequaat feitenonderzoek uit te voeren, voldoen zij niet aan deze wettelijke verplichting. De daaruit voortvloeiende schade kan per geval verschillen. Daarbij zal tijdens de massaclaim zoveel mogelijk rekening worden gehouden. U bent tevens gedupeerde van het onrechtmatig handelen van de Nederlandse Staat, omdat de Nederlandse Staat nooit heeft voldaan aan haar verplichtingen onder het EVRM en IVRK.
Het kan dus zijn dat u zich twee maal moet registreren: als kind van ouders die ooit een jeugdzorgmaatregel hebben gekregen, èn als ouder die zelf ook ooit een jeugdzorgmaatregel heeft gekregen met betrekking tot uw eigen kind(eren). Dubbele registratie is nodig om uw maximale vergoeding te claimen als Deelnemer.